Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба статистик
Сэдэв: #15. Үнэний хувийн харьцаат шинжүүр, регрессийн шугаман загвар
Агуулга: Үнэний хувийн харьцаат шинжүүр, регрессийн шугаман загвар, шугаман загварын параметрийн үнэлэлт, детерминацийн коэффициент, регрессийн шугаман загвар дээрх таамаглалууд буюу нэмэлт нөхцлүүд

Хариу