Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба статистик
Сэдэв: #16. Хяналттай машин сургалтад ашиглах зарим статистик арга техник
Агуулга: Регрессийн шугаман загвар, Авторегресс, ложистик регресс, Гэнэн Байесын алгоритм

Хариу