Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба статистик
Сэдэв: #7. Санамсаргүй хувьсагчийн хувиргалт
Агуулга: Хувиргалтаар зохиогдох санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалт олох, Парето тархалт ба түүний хэрэглээ, тархалтын функцийн утгын тархалт ба жигд тархалт буюу санамсаргүй хувьсагч симуляцлах урвуу хувиргалтын арга

Хариу