Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба статистик
Сэдэв: #9. Олон хэмжээст хэвийн тархалт ба шугаман загвар
Агуулга: Ковариац болон корреляцийн коэффициент, түүний чанар, санамсаргүй векторын математик дундаж ба ковариацын матриц, олон хэмжээст хэвийн тархалт, олон хэмжээст хэвийн тархалттай санамсаргүй хувьсагчдын нөхцөлт тархалт ба шугаман загвар, тухайн корреляц

Хариу