Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба санамсаргүй процесс
Сэдэв: #1. Санамсаргүй хувьсагч, түүний тархалт
Агуулга: Электроник болон холбооны инженерчлэл дэх магадлалын хэрэглээ, магадлалын огторгуйн математик загвар, санамсаргүй хувьсагч, магадлалын нягтын функц, жигд тархалт

Хариу