Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба санамсаргүй процесс
Сэдэв: #11. Хамааралгүй санамсаргүй хувьсагчдын нийлбэр, хязгаарын гол теорем
Агуулга: Хамааралгүй санамсаргүй хувьсагчдын нийлбэрийн тархалт, хуниас, санамсаргүй түүвэр, түүврийн дундаж, түүврийн дунджийн математик дундаж ба дисперс, хязгаарын гол теорем

Хариу