Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба санамсаргүй процесс
Сэдэв: #13. Тархалтын параметрийн статистик үнэлэлт
Агуулга: Тархалтын хуулийн тухай таамаглал дэвшүүлэх, гистограмм, тархалтын параметр үнэлэх тухай, моментын арга, үнэлэлтийн хазайлт болон үнэлэлтийн дундаж квадрат алдаа, параметрийн итгэх завсар буюу завсран үнэлэлт

Хариу