Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба санамсаргүй процесс
Сэдэв: #2. Дундаж болон дундаж квадрат хазайлт
Агуулга: Санамсаргүй хувьсагчийн математик дундаж болон дундаж квадрат хазайлт, стандарт хазайлт, момент үүсгэгч функц, Пуассоны болон геометр тархалт, Пуассоны томьёо, үзэгдэл болон санамсаргүй хувьсагчдын хамааралгүйн чанар

Хариу