Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба санамсаргүй процесс
Сэдэв: #4. Инженерчлэл дэх хэрэглээ: Найдвартай байдал ба саатлын эрчим
Агуулга: Системийн найдвартай байдал буюу наслалт, нөхцөлт магадлал, нөхцөлт тархалт, илтгэгч тархалтын санамжгүй байдал, саатлын эрчим, найдварын функц ба Kaplan-Meier-ын муруй, Вейбуллын тархалт

Хариу