Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ хичээлийн бодлого дасгал

2017 / 9 / 5

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT402 хичээлийн семинар болон гэрийн даалгаврын бодлого, R хэл дээрх дасгал ажил