Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материал

Статистик програмчлалын R хэлний дасгал

2017 / 9 / 5

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT305 хичээлийн дасгалын хураамж