R хэлний сорилго - R Language Quiz

Статистикийн R хэлний мэдлэг шалгах сорилго
A simple and unique quiz for R language by MAKHGAL Ganbold

Статистикийн R хэлнээ ашигладаг тэмдэгтүүд буюу компьютерийн гар дээрх тэмдэгтүүд болон тэдгээрийн хэрэглээг зөв харгалзуулна уу.

Please match a character on the keyboard and it's usage in R programming language correctly.

Тэмдэгт / Characters Хэрэглээ Usage
A + - 01 кодын тайлбар comment
B * / 02 тушаалын төгсгөл the end of a command
C " ' 03 утга оноох, жиших assign value
D ; 04 индекс index
E : 05 объектын элемент болон фельд an element or a field of an object
F ? 06 үржих, хуваах multiplication and division
G . 07 томьёолол formula
H , 08 инфикс функц infix function
I < > 09 тусламж help
J [ ] 10 объектын нэр, бутархай тоо object name or decimal separator
K { } 11 аргумент болон үйлдлийн дараалал argument or precedence
L ( ) 12 логик үйлдэл (NOT) logical operator (NOT)
M | 13 нэмэх, хасах addition and subtraction
N \ 14 инфикс функц, оператор infix function or operator
O = 15 объектын нэр object name
P _ 16 тушаал бүлэглэх group of commands
Q & 17 логик үйлдэл (AND) logical operator (AND)
R ^ 18 жиших relational operator
S % 19 тэмдэгт мөр string
T $ 20 объектын слот object slot
U # 21 нэрийн огторгуй ба дараалал namespace or sequence
V @ 22 зэрэгт дэвшүүлэх exponentiation
W ! 23 аргумент тусгаарлах argument seperator
X ~ 24 логик үйлдэл (OR) logical operator (OR)
Y ` 25 escape escape

Хариултаа A13, B06, ... байдлаар бичээд уг сорилгын зохиогч Г.Махгалд илгээнэ үү.

You should write your answer like this: A13, B06, ... and please send your answer to MAKHGAL Ganbold who wrote the quiz.