Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материалууд

Магадлал статистик хичээл

2019/09/4

Статистикийн мэргэжлийн бус хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутнуудад магадлалын онол, математик статистикийн үндсэн ойлголт өгөх хичээл

Дэлгэрэнгүй

Магадлал статистикийн удиртгал хичээлийн бодлого дасгал

2018/08/1

МУИС-ийн ерөнхий суурийн STAT100 хичээлийн дасгалын хураамж

Дэлгэрэнгүй

Статистик програмчлал хичээл

2017/09/5

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT305 хичээлийн тодорхойлолт болон сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн

Дэлгэрэнгүй

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ хичээл

2017/09/5

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT402 хичээлийн сурах бичиг, лекц, семинар болон гэрийн даалгаврын бодлого, R хэл дээрх дасгал ажил, бие даалтын ажлын удирдамж

Дэлгэрэнгүй

Статистик загварчлал ба Монте Карло арга

2017/03/6

Статистик загварчлал ба Монте Карло арга хичээлийн сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн

Дэлгэрэнгүй

Статистикийн R програмын танилцуулга

2017/03/6

Статистикийн бусад програм ба R програмын харьцуулалт, R програмын онцлог давуу талууд болон бусад мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй

Aрхив

R клуб

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэл хэрэглэгчид болон сонирхон судлагчдыг нэгтгэх, дэмжих зорилго бүхий нээлттэй бүлгэм

YouTube суваг

Статистикийн R хэл буюу R програмын цуврал хичээл

GitHub агуулах

Статистикийн чиглэлээр 90+ хувийг нь R хэл дээр бичсэн эх кодын нээлттэй агуулах

Блог

Галаагийн блог дахь "Статистик" болон "R хэл" шошготой бичвэрүүд

Үйлчилгээ